งานเจาะบาดาล

ให้บริการ

งานเจาะบาดาล

เจาะโดยใช้สว่าง

เจาะโดยใช้แรงดันอากาศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ขออนุญาต

ดำเนินการขออนุญาตเจาะบาดาลในเขตเทศบาลนั้น พร้อมชำระค่าธรรมเนียม

2. เริ่มเจาะ

เจาะบาดาลขนาด 4 นิ้ว ความลึกขึ้นอยู่กับพื้นที่แหล่งตำบลนั้นๆ

Scroll to top